Frågor och svar om CATE

1. Vad är CATE?

Cluster for Accelerator Technology (CATE) är ett Interregprojekt mellan flera svenska, danska, norska universitet, regioner, näringslivsorganisationer samt ESS som är placerade i Öresund – Kattegat-Skagerrak regionen. I projektet kommer universiteten erbjuda befintliga företag i regionen att ta del av skräddarsydda kurser och ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik. Kompetensutvecklingen skall ge företagen bättre möjligheter till att på sikt få kontrakt gällande design, konstruktion och underhåll av bland annat forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik.

Budget: 1,8 miljoner EUR

Tid: 1 Januari 2011 – 30 Juni 2014

2. Vad är syftet med CATE?

I korthet syftar CATE till att stärka den högteknologiska kompetensen i näringslivet i Öresund – Kattegat – Skagerrak området och ta tillvara den potential som de stora forskningssatsningarna ESS och MAXIV kan ge.

Partikelacceleratorer, som de för regionen beslutade ESS och MAX IV, används framför allt för studier i materialvetenskap, biovetenskap och medicin. Föreliggande projekt syftar till att lära regionala företag, i samarbete med varandra och akademin, att bygga en acceleratormodul av modern typ för en anläggning av detta slag genom "learning by doing" i ett pilotprojekt. Projektet är baserat på de deltagande universitetsgruppernas kunskaper och erfarenheter inom fältet.

I nuläget finns det inte något företag i regionen som enskilt kan bygga utrustning av denna typ. Istället behöver insatser från företag med olika typer av specialistkunskap koordineras och i vissa fall behöver kompetensen vidareutvecklas.

Genom projektet bereds regionala företag möjlighet att praktiskt utveckla sin kompetens så att de kan delta i framtida arbete kring projekt som ESS samtidigt som en regional samarbetsstruktur mellan akademin och industrin skapas inom detta fält. Genom nya samarbeten kan företagen också långsiktigt konkurrera globalt inom området. Vad gäller ESS förväntas utvecklings- och underhållsarbete att vara nödvändigt både under konstruktionsfasen och under driftsperioden på cirka 40 år. Regional kompetens inom fältet förväntas därför efterfrågas under överskådlig framtid.

3. Vad är målen med CATE?

Projektet har fyra huvudmål:

 1. Ökad kännedom om regionens företag.
 2. Skapa bestående gränsöverskridande företagssamarbeten.
 3. Ge företag möjlighet till kompetensutveckling om hur de kan bidra till design, produktion och underhåll av de planerade forskningsanläggningarna.
 4. Säkerställa ett fortsatt gränsöverskridande forskningssamarbete.

4. Vilka är aktiviteterna i CATE?

 • Bygga upp företagskontakter och sammanställa en lista på relevanta företag.
 • Skapa medvetenhet om projektet bland företag.
 • Identifiera företag och urskilja relevanta företagsgrupperingar.
 • Kompetensutveckling för alla företag via skräddarsydda kurser.
 • Kompetensutveckling för företag som tillverkar prototypen.
 • Sätta samman och presentera resultatet.
 • Bevaka och förmedla utvecklingen inom acceleratorteknik
 • Kommunikation
 • Projektledning

5. Hur kan företag få information?

Främsta kommunikationen sker via e-mail till de företag som registrerat sig på hemsidan.

Anmäl ditt intresse här för att få inbjudningar och annan information.

Varje kvartal publiceras också statusrapporter kring var projektet befinner sig.

6. Vilka kompetenser behöver företagen utveckla?

Vi söker företag som redan har kompetenser för att tillverka en acceleratormodul men också företag som vill utveckla sina kompetenser inom:

 • Elektronstrålsvetsning
 • Vakuumkärlskonstruktion
 • Kryoteknik för överföring och lagring av flytande kväve och helium
 • Precisionsbearbetning av högrent koppar
 • Ytbeläggning av kopparytor med niob genom sputteringteknik
 • Beräkningar av elektromagnetiska radiofrekvensfält i kaviteter och transmissionsledningar
 • Antennkonstruktion för utläsning av elektrisk effekt
 • Diverse detektor‐ och datainsamlingstekniker för kontroll av den accelererade partikelstrålen

7. Projektpartners

Följande organisationer deltar i projektet: Fysiska institutionen vid Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola, The European Spallation Source, Aarhus Universitet, Universitet i Oslo, Lund University Commissioned Education, Force Technology, Risø DTU, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Lunds universitet Inköp och upphandling, Västra Götalandsregionen, Væksthus Midtjylland, AU Center for Entreprenørskab og Innovation, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Oslo Teknopol, Dansk Industri samt Svenskt Näringsliv.